แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อชุดดรั้มปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากบ้านนายประหยัด ปากดีสี - ห้วยสวนผึ้ง หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านนางละออ สุขกิจ - นานายเดชา ทองลอง หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อค่าจัดซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทางเข้าป่าช้าบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบูรพาจารย์ หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางอริศรา เสียงเลิศ - หน้าบ้านนายสุริยันต์ ศรีสร้อย หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายสุขสันต์ บัวสาย - หน้าบ้านพ่อเรียบ หนูเนียม หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ - หลังโรงเรียน หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธงชัย ไทยเจริญ - บ้านนางบัวพันธ์ ศรีละมัย หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่ออำคา แก้วตา - ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่