แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อชุดรับแขก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ศพด.สร้างฟาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อซื้อแบตเตอรรี่รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านอาหารน้องโบว์ - คำผักแพรว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างนานายนิสัย มีม้วน - วัดป่าชัยมงคล บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ่อควายตู้ - บ่อแก บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่