แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์วัสดุงานบ้านงานครัว (ตู้กับข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บของเด็กเล็กแบบไม้ ขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดเพดาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อถังพลาสติก สีดำพร้อมฝาเพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่