แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซ๊. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
ซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
จ้างทำป้ายประกาศรับสมัครวันเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2021
จ้างทำป้ายประกาศรับสมัครเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
จ้างทำป้ายประกาศรับสมัครเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
จ้างทำป้ายประกาศรับสมัครเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าศาลาประชาคม - คุ้มคำพักแพรว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางถนนลาดยาง - บ่อควายตู้ บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่