แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าศาลาประชาคม - คุ้มคำพักแพรว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางถนนลาดยาง - บ่อควายตู้ บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสันเพ็ญ จันโท - นางทิพ แทนทอง บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านนาดี - บ้านนางบุญคง บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างอบต.วัดใหม่เจริญศิลป์ บ้านสร้างฟาก ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสานิต-นายพิสิทฐ์ ศรีละมัย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุพัด พลทา-บ้านนายนิยม พันธ์สา บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายศร คำไหล - บ้านนายทองดี หอมไสย บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแกดำ - บ้านหนองหว้า หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฮังแหลว-บ้านทุ่งปลากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างนางสงวนแก่นท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. แอสฟัลทคอนกรีต บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่