แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อ(ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ) วัสดุก่อสร้าง ))ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
จ้างเหมาทำอาหารและน้ำดื่มตามโครงการรับเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อธงประดับและเสาธงตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อสปอร์ตไลท์ LED 300 W ตามโครงการรับเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั้ง 6 แห่ง ในช่วงวันปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในช่วงวันปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในช่วงวันปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง (โช้ค)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่