แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ (รถกู้ชีพ) จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 2,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านนาดี หมู่ 6 (นางหัสดี ภูอินแสง - นางสวัสดิ์ อินธิจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสรวง - หน้าบ้านนางสงวน แก่นท้าว บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองรอบบ้าน (ต้นมะขามใหญ่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2019
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮังแหลว - บ้านทุ่งปลากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2019
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแกดำ - วัดป่าบูรพาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2019
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่