แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายสุขสันต์ บัวสาย - หน้าบ้านพ่อเรียบ หนูเนียม หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านอาจารย์วิเศษ สุนารักษ์ - ธรรมพิทักษ์ฟาร์ม หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายหน้าบ้านนางสมคิด จำปาเป้า - หน้าบ้านนายขันตี แกระหันหมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่ออำคา แก้วตา - ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางมณีวรรณ ศรีสถาน - แยกหน้าบ้านนายเรือง สีมี หมู่ 5 บ้านแกดำ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางเกษ - หน้าบ้านนางวรรณี มูลละคร หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางบุษบา ภูกาบกล้วย - หน้าบ้านนายพรมมา คำเกิด หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายบ่อแก - ดอนเจ้าเทพ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายยอด หม่อมเหมาะ - บะจิบ หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สาย หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาญศักดิ์ - บ้านนายภาษิต หอมไสย บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญเหลือ จำปาสี - หน้าบ้านนางอนันรัตน์ ยืนยิ่ง บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายจากหัวฝายบ้านนาดี - โนนขาว บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อควายตู้ - ยามหลง - บ่อแก หมู่ 11 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบะกระต่าย - ถนนไปวัดใหม่เจริญศิลป์ หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายศาลาประชาคม - ถนนคำผักแพว หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานางจินตนา เสนานิคม - ถนนลาดยางสายเจริญศิลป์-แกดำ หมู่ 3 บ้านทุ่่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยบักหาด บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรัง ม.7 ,ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองฮังแหลว จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับ ศพด. ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างก่อสร้างทางลาดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อเครื่องนำทาง GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่