แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบนนจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2022
ซื้อวัสดุบำรุงและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นศึกษา (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแกดำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่