แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างโครงการขุดลอกห้วยสวนผึ้งตลอดแนว บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกดำ หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนง หน้าโฟเมก้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้วางของ 10 ช่อง 2 ชั้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อทรายเคลือบสารเทอร์มีฟอส 1 เปอร์เซนต์ ชนิดซองชาบรรจุซองละ 20 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (หัวเชื้อ) Cypermethrin 10 เปอร์เซนต์ W/v จำนวน 33 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาฉีดพ่นยุงลาย) สารเคมีสำหรับฉีดพ่น มีส่วนผสมเดลต้าเมทริน 10 เปอร์เซนต์ w/v ec (Deltamethrin) 02/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 25/06/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่