แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดบ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
จ้างค่าจ้างเหมาบ้านลมหรรษา/สวนสนุกสไลเดอร์หรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
ซื้อรางวัลสำหรับการละเล่น การเล่นเกมและตอบปัญหาชิงรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
จ้างค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2019
ซื้อค่าจัดซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
ซื้อค่าจัดซื้อตู้ไฟสามเหลี่ยมจราจร (หยุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน - บ้านนางบุญคง นำสงค์ หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2019
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางสรวง - หน้าบ้านนางสงวน แ่ก่นท้าว หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2019
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าต้นมะขามใหญ่ ม.7 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
จ้างโครงการขุดลอกห้วยร่องคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่