แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหน้าวัดนาสมบูรณ์ - ดอนเจ้าเทพ บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายป่าช้าบ้านนาดี - วัดป่าหนองขมิ้น บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายดอนเจ้าเทพ - หนองม่วง บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ื่อการเกษตร สายหนองม่วง - บ่อแก บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายสะพานบ้านกุดนาขาม - บะจิบ บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 18/02/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงเพื่อการเกษตร สายห้วยบักเป่ว บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหลังศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม-อ่างห้วยนกเค้า บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหน้าวัดป่ากุดนาขาม - บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำพัฒนา - คุ้มคำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2020
ซื้อค่าเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างวัดเชตะวัน - คุ้มคำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2020
จ้างค่าจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2020
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่