แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยตูบ หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำพัฒนา สายบะหว้า - คำผักแพว (ช่วงหน้าวัดป่าแฝกต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี สายทางหน้าบ้านนางลำพู - โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกดำ สายบ้านแกดำ-บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมช่วงล่าง เบรค คลัทซ์ (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2018
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2018
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. (สำหรับโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2018
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2018
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 ร.ร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2018
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2018
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2018
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2018
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่