แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2019
ซื้อค่าจัดซื้อสาย RG6 95 % มีไฟ สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2019
จ้างลงหินลูกรังที่สาธารณะบ่อควายตู้ หมู่ 11 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2019
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่