แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่ออำคา แก้วตา - ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย หมู่ 11 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางเกษ - หน้าบ้านนางวรรณี มูลละคร หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางบุษบา ภูกาบกล้วย - หน้าบ้านนายพรมมา คำเกิด หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางมณีวรรณ ศรีสถาน - แยกหน้าบ้านนายเรือง สีมี หมู่ 5 บ้านแกดำ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางเกษ - หน้าบ้านนางวรรณี มูลละคร หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายบ่อแก - ดอนเจ้าเทพ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายยอด หม่อมเหมาะ - บะจิบ หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สาย หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
ซื้อค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน (ศพด.ทุ่งคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาด 200 มล. (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่