แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง (โช้ค)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างโครงการขุดลอกห้วยสวนผึ้งตลอดแนว บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกดำ หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนง หน้าโฟเมก้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้วางของ 10 ช่อง 2 ชั้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อทรายเคลือบสารเทอร์มีฟอส 1 เปอร์เซนต์ ชนิดซองชาบรรจุซองละ 20 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่