แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม) 10/03/2022
ซื้อหินเพื่อปรับพื้นที่ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้อบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บพร้อมหมอนรองคอและสายรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พััฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ (ระบบบังคับเลี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่