แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมที่สาธารณะบ่อควายตู้ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2020
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยคำผักแพว) บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาแบบน้ำผิวดิน บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแล้ง บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (ช่วงนานางละออง สีวะรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อเจลและน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยคำผักแพว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 (ช่วงวัดเชตะวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังแก บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยร่องคำ บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 (ช่วงนานางก้านก่อง ศิริรักษ์ - ถนนสายหนองอีเลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 (สายหน้าบ้านนายบุญมี ฝ่ายระสาร - ถนนลาดยางไปบ้านหนองฮาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกบ่อโสก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 (สายหน้าต้นมะขามใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป พร้อมบ่อพัก บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (สายหน้าบ้านนางประยูร เปลี่ยนคำ - สะพานทางออกบ้านสร้างฟาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่