แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (สายนานายปรีชา หาญจางสิทธิ์ - นานายนรินทร์ ภูมิขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากข้างฉางข้าวบ้านนาดีไปข้างสระน้ำถึงเส้นทางไปบ้านทุ่งคำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยแล้งตอนบน บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (ช่วงนานางขวัญใจ ไชยรบ - นานายสุนีย์ ศีลาวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพื่อจัดซื้อผ้าขาวม้า) 10/03/2020
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายยางยืด 7 ม้วน,กรรไกรตัดผ้า 12 อัน,เข็มเย็บผ้า จำนวน 301 เล่ม ,ด้ายเย็บผ้า 68 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยสวนผึ้ง บ้านหนองฮังแหลว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จนำ้ประป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกหางบ่อหล่ม บ้านแกดำ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำบ่อหล่ม บ้านแกดำ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์เด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหน้าวัดนาสมบูรณ์ - ดอนเจ้าเทพ บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายป่าช้าบ้านนาดี - วัดป่าหนองขมิ้น บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายดอนเจ้าเทพ - หนองม่วง บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ื่อการเกษตร สายหนองม่วง - บ่อแก บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายสะพานบ้านกุดนาขาม - บะจิบ บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่