แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาด 200 มล. (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บานทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏในสังกัดองค์การบริหารส่่วนตำบลทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการพื้นที่สีเขียว หนูน้อยปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาญศักดิ์ - บ้านนายภาษิต หอมไสย บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเจริญพัฒนา-ฝายหิน บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเจริญพัฒนา - ลำน้ำยาม บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังกวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่