แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2019
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2019
จ้างค่าจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบซ่อมแซมฝายน้ำล้น มข.27 ห้วยวังเดือนห้า บ้านกุดนาขาม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2019
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
ซื้อจัดซื้อผ้าต่วนสีเหลือง-สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2019
จ้างค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2019
จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมห้วยสวนผึ้ง บ้านแกดำ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายต้นมะขามคลองรอบหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2019
จ้างโครงการปรับปรุงสันฝายกั้นน้ำลำห้วยตูบ ช่วงนานายพันธุ์มหา แพงพา หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ่คสล. สำเร็จรูป พร้อมบ่อพัก บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่