แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไลส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนืดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสร้างฟากหมู่ที่ 11 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสร้างฟากหมู่ที่ 11 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อยาน้ำเยนเซียน-ไวโอเลต และ ยาทิงเจอร์ไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อสารไซเพอร์เมทริน (Cypermenthrin35%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ถนนหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ถนนหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 6 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑืนม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุ ขนาดจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่