แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 6 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ซื้อสารส้มและทรายล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์Fuji Xerox Duceprint P265DW จำนวน 6กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2021
ซื้อวัสดุทำราวกันตกบล็อกคอนเวิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านแกดำ หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
ซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อ(ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ) วัสดุก่อสร้าง ))ตามโครงการเตรียมงานรับเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
จ้างเหมาทำอาหารและน้ำดื่มตามโครงการรับเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่