แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างวัดศรีสุข - โนนโพนทอง บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคำ สายบ้านนางสุพรรณ บัวล้ำล้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) - บ้านนายเพชร สุขกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างจ้างเหมาลงลูกรังที่สาธารณะหมู่บ้าน ป่าช้าบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 หน้าบ้านนางวันเพ็ญ จันโท - บ้านนางทองทิพ แทนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำพัฒนา สายบ้านนางริน หอมหวน - ท้ายบ้าน (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 สายบ้านนายเข็มชาติ - ท้ายหมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
ซื้อค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2019
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง มีโช้คไฮโดรลิกปรับสูง-ต่ำได้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2019
ซื้อเก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง (โช้ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2019
ซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2019
ซื้อชั้นไม้วางของขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่