แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
จ้าง่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะบ่อควายตู้ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2019
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2019
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแกดำ - หนองฮังแหลว (เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2019
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้อค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่