แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2019
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2019
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่บ้านไปแพลำน้ำยาม บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2019
ซื้อค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2019
จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. สำเร็จรูป พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายพัชนี จำปาเป้า - สะพานทางออกบ้านสร้างฟาก บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2019
จ้างจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
จ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปา บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 - แพข้ามลำน้ำยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2019
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายหน้าโรงเรียน (เชื่อมต่อจุดเดิม) บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ (รถกู้ชีพ) จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 2,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านนาดี หมู่ 6 (นางหัสดี ภูอินแสง - นางสวัสดิ์ อินธิจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสรวง - หน้าบ้านนางสงวน แก่นท้าว บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองรอบบ้าน (ต้นมะขามใหญ่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่