แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อจัดซื้อชุดดรั้มปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากบ้านนายประหยัด ปากดีสี - ห้วยสวนผึ้ง หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านนางละออ สุขกิจ - นานายเดชา ทองลอง หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อค่าจัดซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทางเข้าป่าช้าบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่