แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดบรรจุถุง 200 ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
ซื้อค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ (โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
ซื้อวัสดุก่อแสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อดอกไม้สด (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อจัดซื้อชุดสังฆภัณฑ์ (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่