แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
ซื้อค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ (โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
ซื้อวัสดุก่อแสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้อดอกไม้สด (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อจัดซื้อชุดสังฆภัณฑ์ (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อเทียนไข (ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์วัสดุงานบ้านงานครัว (ตู้กับข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่