แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงลูกรังสายบ้านนายสมส่า มะลิดา - บะจิบ บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญเหลือ จำปาสี - หน้าบ้านนางอนันรัตน์ ยืนยิ่ง บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายจากหัวฝายบ้านนาดี - โนนขาว บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
จ้างเหมาอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กบ้านลมหรรษา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยตูบ บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
ซื้อกระดาษ เอ 4 ราคารีมละ 145 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่