แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบูรพาจารย์ บ้านแกดำ หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันออก) บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่