แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ซื้อเครื่องพิมพื Multfunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 6 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อดอกไม้สดในวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่