แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแกดำ - ไปบ้านหนองหว้า บ้านแกดำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะหว้า - คุ้มคำผักแพรว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ สายทางบ้านนายอำนาจ ชายคำ - แพข้ามลำน้ำยาม บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกกข่า - วัดป่ากุดนาขาม บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์เจรอญธรรม บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างก่อสร้งงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายประยงค์ นวลขาว - บ้านนางสา สายเสมา (ช่วงที่1) บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายประยงค์ นวลขาว - บ้านนางสา สายเสมา (ช่วงที่ 2 ) บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮังแหลว - ไปบ้านทุ่งปลากัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อเครื่องปั้มสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multfunction) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฎิบัติงาน อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่