แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการขุดลอกบ่อโสก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 (สายหน้าต้นมะขามใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป พร้อมบ่อพัก บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (สายหน้าบ้านนางประยูร เปลี่ยนคำ - สะพานทางออกบ้านสร้างฟาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (สายนานายปรีชา หาญจางสิทธิ์ - นานายนรินทร์ ภูมิขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากข้างฉางข้าวบ้านนาดีไปข้างสระน้ำถึงเส้นทางไปบ้านทุ่งคำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยแล้งตอนบน บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 (ช่วงนานางขวัญใจ ไชยรบ - นานายสุนีย์ ศีลาวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพื่อจัดซื้อผ้าขาวม้า) 10/03/2020
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายยางยืด 7 ม้วน,กรรไกรตัดผ้า 12 อัน,เข็มเย็บผ้า จำนวน 301 เล่ม ,ด้ายเย็บผ้า 68 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกห้วยสวนผึ้ง บ้านหนองฮังแหลว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จนำ้ประป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกหางบ่อหล่ม บ้านแกดำ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำบ่อหล่ม บ้านแกดำ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์เด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่