แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ป่าช้า) บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2019
จ้างซ่อมแซมแพข้ามลำน้ำยาม บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2019
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการเตรียมสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2019
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงรวมค่าติดตั้งรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2019
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2019
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2019
จ้างค่าจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2019
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2019
ซื้อถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2019
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2019
ซื้อข้อแยก 3 ทาง 2 วาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว แบบทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2019
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมพันข้อต่อสวมเร็วทำด้วยทองเหลือง (ชนิดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2019
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมพันข้อต่อสวมเร็วทำด้วยทองเหลือง (ชนิดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2019
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2019
จ้างจ้างเหมาอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กบ้านลมหรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่