แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2019
ซื้อค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2019
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างป่าช้าบ้านนาดี - บ้านแกดำ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
ซื้อจัดซื้อหลังคารถสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2019
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังกกข่า บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองฮังแหลว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่