แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายบ่อแก - ดอนเจ้าเทพ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายยอด หม่อมเหมาะ - บะจิบ หมู่ 8 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สาย หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
ซื้อค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน (ศพด.ทุ่งคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ขนาด 200 มล. (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บานทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏในสังกัดองค์การบริหารส่่วนตำบลทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการพื้นที่สีเขียว หนูน้อยปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่