แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อของรางวัลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2019
ซื้อของรางวัลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2019
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2018
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2018
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2018
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2018
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดนาขาม หมู่ 8 สายหน้าบ้านนางนวลลออ แสงโพธิ์ - บ้านนายปรีชา หันจางสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2018
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่