แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ (สายพานราวลิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างเหมาบริการ ย้าย ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พสาเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานครธกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
จ้างค่าเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผง ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนายธีรยุทธ จำปาเป้า บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 -เขต อบต.โคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่