แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 สายบ้านนายเข็มชาติ - ท้ายหมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
ซื้อค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2019
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง มีโช้คไฮโดรลิกปรับสูง-ต่ำได้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2019
ซื้อเก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง (โช้ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2019
ซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2019
ซื้อชั้นไม้วางของขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ป่าช้า) บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2019
จ้างซ่อมแซมแพข้ามลำน้ำยาม บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2019
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการเตรียมสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่