แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคำ (สายหน้าบ้านนายคำผง สุขวงศ์ - บ้านนายเพชร สุขกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายหน้าบ้านนางวิน หอมใส - บ้านนายชาญศักดิ์ แสนสวาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2020
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2020
ซื้อค่าจัดซื้อสารส้มชนิดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2020
ซื้อค่าจัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทิศตะวันตกข้างป่าช้าบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
จ้างโครงการขุดลอกบ่อควายตู้ยามหลง บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2020
ซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2020
ซื้อค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อจ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่