แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหาร และอาหารว่าง ในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโคงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
จ้างโครงการปรับปรุง คสล. โดยแอลฟัลท์คอนกรีตบ้านแกดำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
จ้างโครงการปรับปรุง คสล. โดยแอลฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 ซ๊ซ๊. สำหรับกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่