แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ,ห้องประชุม ,ห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2020
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2020
ซื้อจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนาดี (ถนนเชื่อมสายข้างโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด สำหรับโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา สายหน้าวัดป่าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างโครงการก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก สายข้างโรงเรียน - วัดป่าชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว - บ้านทุ่งปลากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
ซื้อถังชยะแยกประเภทสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนาดี สายข้างโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านแกดำ สายวัดป่าบูรพาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายทางถนนรอบบ้าน ช่วงบ้านนางสุพล พรมวัง - นางสงวน แก่นท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำลำน้ำยามบ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2020
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่