ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากุดนาขาม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2280 บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองฮังแหลว จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านอาหารน้องโบว์ - คำผักแพรว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ่อควายตู้ - บ่อแก บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างนานายนิสัย มีม้วน - วัดป่าชัยมงคล บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากบ้านนายประหยัด ปากดีสี - ห้วยสวนผึ้ง หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านนางละออ สุขกิจ - นานายเดชา ทองลอง หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทางเข้าป่าช้าบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางอริศรา เสียงเลิศ - หน้าบ้านนายสุริยันต์ ศรีสร้อย หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบูรพาจารย์ หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ - หลังโรงเรียน หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากุดนาขาม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2280 บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2019
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2019
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.สร้างฟาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม/ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่ากุดนาขาม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2280 บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายทองดี วันดี - หนองบักด่อน บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหลังบ้านนางปาน - นานายประถม อินธิจักร บ้านนาดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์โรงสีชุมชน บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากถนนลาดยาง - อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสว่างอารมณ์ - สวนป่ารักษ์น้ำ หมู่ที่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางธันวา สมคำ - นายคำภา สมคำ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบูรพาจารย์ บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองกกยอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่