ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองฮังแหลว จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านอาหารน้องโบว์ - คำผักแพรว บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ่อควายตู้ - บ่อแก บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างนานายนิสัย มีม้วน - วัดป่าชัยมงคล บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากบ้านนายประหยัด ปากดีสี - ห้วยสวนผึ้ง หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ห้วยสวนผึ้ง 2 ฝั่ง (ทิศตะวันตก) หมู่ 4 บ้านหนองฮังแหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 สาย หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านนางละออ สุขกิจ - นานายเดชา ทองลอง หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางทางเข้าป่าช้าบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางอริศรา เสียงเลิศ - หน้าบ้านนายสุริยันต์ ศรีสร้อย หมู่ 6 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบูรพาจารย์ หมู่ 5 บ้านแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ - หลังโรงเรียน หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายสุขสันต์ บัวสาย - หน้าบ้านพ่อเรียบ หนูเนียม หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2019
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2019
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรัง ม.7 ,ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย บ้านโนนคำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองฮังแหลว จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับ ศพด. ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างก่อสร้างทางลาดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อเครื่องนำทาง GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อโต๊ะทำงาน (รองประธาน/เลขาสภา) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อโต๊ะทำงาน (ประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อเลื่อยยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่